Search

Algemene voorwaarden

Jafari Natuursteen B.V. Delft & Breda (handelsnaam StoneCenter)

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle richtprijzen, offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Artikel 1. Is ook van toepassing op derden die door Opdrachtnemer betrokken worden.
 • Voorwaarden van Opdrachtgever zijn in beginsel niet van toepassing.
 • Wijzigingen in de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en/of die van Opdrachtgever dienen nadrukkelijk te worden overlegd en schriftelijk overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever eenmaal een overeenkomst met Opdrachtnemer heeft gesloten op basis van deze voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Opdrachtnemer te sluiten overeenkomst.

Artikel 2 – Begripsbepalingen

 • Opdrachtnemer: Jafari Natuursteen BV, tevens handelend onder de naam Stone Center Natuursteen.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Opdrachtnemer een overeenkomst beoogt af te sluiten of heeft afgesloten.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • Offerte: Schriftelijke aanbiedingen van Opdrachtnemer op basis van duidelijke in de offerte genoemde prijsbepalende factoren.
 • Richtprijs: Niet bindende aanbieding op basis van een globale aanname van prijsbepalende factoren.
 • Overeenkomst: De schriftelijke vastlegging van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan op Opdrachtnemer de inspanningsverbintenis rust om werkzaamheden te verrichten zoals Partijen zijn overeengekomen.
 • Schriftelijk: Hieronder wordt ook verstaan alle andere officieel erkende (digitale) informatiedragers.
 • Natuursteen: Gesteente dat op natuurlijke wijze zonder menselijk ingrijpen is ontstaan.
 • Kunststeen: Gesteente dat als gevolg van menselijk ingrijpen is ontstaan, zoals composiet, keramiek, betonsteen of porcellanato.
 • Diensten: De door Opdrachtnemer op basis van de overeenkomst uit te voeren werkzaamheden zoals: Opname, advies, plaatsing, bescherming, onderhoud en herstel, enz.

Artikel 3 – Offertes

 • Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Opdrachtgever. Offertes van Opdrachtnemer zijn 30 dagen geldig, tenzij in de offerte anders bepaald wordt.
 • Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, af-fabriek respectievelijk af- magazijn en exclusief omzetbelasting, kosten van verpakking, montage, installatie en verzending, alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven.
 • Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht.
 • Offertes bevatten de overeengekomen uitgangspunten, materiaal- en kostenspecificaties en aanvullende gegevens waardoor realisatie en afwikkeling van de opdracht verifieerbaar volgens afspraak kan verlopen.
 • De offerte geeft aan welke onderdelen tegen een vast bedrag uitgevoerd worden en van welke onderdelen achteraf de prijs vastgesteld wordt, volgens eveneens in de offerte genoemde berekeningswijzen en verrekenbedragen. De offerte vermeldt tevens duidelijk of er sprake is van richtprijzen.
 • Een samengestelde offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een naar rato bepaalde prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen. In de offerte wordt tevens duidelijk aangegeven welk percentage BTW per onderdeel doorberekend wordt en of de BTW verleggingsregeling van toepassing is.
 • De prijzen zijn vastgesteld op basis van de ten tijde van de overeenkomst geldende prijzen van materialen, grondstoffen, in- en uitvoerrechten, wisselkoersen, verzekeringspremies, indices, groeveprijzen, koersen, vrachten, lonen en sociale lasten en BTW percentages.
 • Met inachtneming van de wettelijke voorschriften kunnen prijswijzigingen worden doorberekend. Indien de prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan kan Opdrachtgever die een beroep mag doen op titel 5, afdeling 3 van Boek 6 BW, de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is uit te voeren of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet of indien door Opdrachtgever bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 • Wanneer na het uitbrengen van de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst de CAO- lonen van werknemers in het natuursteenbedrijf in binnen- of buitenland worden verhoogd, is Opdrachtnemer bevoegd de hogere kosten die daaruit voortvloeien in rekening te brengen aan Opdrachtgever, die verplicht is deze kosten te betalen.
 • De in offerte genoemde stelposten zijn exclusief provisie/ overheadkosten.
 • Kosten voor werkzaamheden die volgens bovengenoemde opsomming niet in de prijs waren opgenomen, geven Opdrachtnemer recht op verrekening nadat hij Opdrachtgever direct schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld heeft.
 • Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst, waaronder ook begrepen eventuele wijzigingen of aanvullingen, komt tot stand door schriftelijk overgebrachte aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever en schriftelijk overgebrachte bevestiging van een opdracht door Opdrachtnemer.
 • Indien de verstrekte opdracht/getekende bevestiging van Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte gespecificeerde dan is Opdrachtnemer daaraan niet automatisch gebonden. Deze eenzijdig vastgestelde overeenkomst wordt dan niet aanvaard, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 • De in onze catalogi, prijslijsten, brochures en andere algemene bescheiden vermelde gegevens en/of afbeeldingen zijn met zorg samengesteld maar de daarin vermelde gegevens zijn indicatief zodat Opdrachtgever hieraan geen rechten kan ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien Opdrachtnemer volgens door Opdrachtgever verstrekte tekeningen, schema’s, mallen, instructies, maten, gewichten e.d. de bestelling en/of opdracht moeten uitvoeren, staat Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
 • Indien een aanbieding niet leidt tot een overeenkomst zullen alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in dit verband overhandigde bescheiden, zoals ontwerpen, tekeningen e.d. franco aan Opdrachtnemer worden geretourneerd.

Artikel 5 – Verplichtingen van opdrachtgever

 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en vergunningen die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, of de uitvoeringsplanning niet wordt gehaald, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, op andere tijdstippen de werkzaamheden uit te voeren en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – zoals maar niet uitsluitend kilometervergoeding en voorrijkosten – volgens de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtgever dient zich strikt te houden aan de door Opdrachtnemer verstrekte opslag-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen, bij gebreke waarvan door Opdrachtnemer verleende garanties vervallen en Opdrachtnemer het recht heeft de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten dan wel permanent te staken.
 • Opdrachtgever draagt zorg voor alle voorbereiding, beleid en voorzieningen op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
 • Opdrachtgever is verplicht zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeengekomen planning ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 6 – Kwaliteit

 • Natuursteen is een natuurproduct. Bij aanbiedingen en/of aflevering volgens monster en/of model gelden deze slechts als maat tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit en uitvoering van de af te leveren zaken. Bovendien kan in bepaalde gevallen verkleuring optreden. Met name Belgisch, Chinees en Vietnamees hardsteen is een natuurproduct waarin fossielen, witte adres en brandvlekken (10%) voorkomen. Hierop gebaseerde klachten worden niet aanvaard.
 • Monsters c.q. (showroom)modellen van natuursteen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
 • Vakkundig in de afgeleverde zaken aangebracht lijm-, kram- en stopwerk e.d. geldt niet als ondeugdelijke levering, indien de aard en/of toestand van het materiaal zodanig werk te onzer beoordeling noodzakelijk maakt.

Artikel 7 – Afmetingen en maten

 • Bij be- en verrekening van bewerkte natuursteen wordt voor de inhoud van elk stuk steen gerekend naar het kleinste omschreven parallellepipedum, met dien verstande dat de stukken van minder dan 10 dm3 inhoud als stukken van 10 dm3 worden gerekend.
 • Indien wordt geleverd per m2, wordt voor de oppervlakte van elk stuk gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.
 • Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten van centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen vanaf het getal 5 naar boven.
 • Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten levering in verschillende dikten toegestaan.
 • Bij andere steensoorten anders dan zoals bedoeld bij 4 is een maattolerantie in de lengte en breedte van ten hoogste 3 mm naar boven en beneden toelaatbaar toegestaan. Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5 cm is een afwijking van ten hoogste 3 mm toegestaan; bij een dikte van 6 tot en met 10 cm is de toegestane afwijking 4 mm en bij een dikte van meer dan 10 cm is de toegestane afwijking 5 mm.
 • Wanneer wij ermee bekend zijn, dat tegelwerk van steensoorten zoals bedoeld in artikel 4 “koud” moeten worden gelegd of gezet, is in afwijking van het bepaalde in artikel 4 een tolerantie van 0,5% toegestaan.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen volgens de afgesproken planning, na overleg met Opdrachtgever en ontvangst van een schriftelijke (bevestiging van de) opdracht en alle overige voor de opdracht relevante gegevens, alsmede, de eventueel overeengekomen aanbetaling.
 • Opdrachtgever is verplicht assistentie te verlenen bij het door Opdrachtnemer opmeten of controleren door peilmaten en stramienlijnen gedetailleerd aan te geven en door al die gegevens te leveren die het Opdrachtnemer mogelijk maken nauwkeurig de maten van het te leveren werk te bepalen.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die volgen uit het onjuist aangeven van de in het vorige lid bedoelde peilmaten, stramienlijnen en andere gegevens evenals voor de kosten die voortvloeien uit gebrekkige bouwcoördinatie en/of het onvoldoende voorhanden zijn van overeengekomen faciliteiten bij Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer verplicht zich om de door hem aangeboden leveringen en de te verrichten werkzaamheden volgens de overeenkomst, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving en met goed en zorgvuldig vakmanschap en gebruikmaking van deugdelijke materialen, uit te voeren volgens standaarden en normen naar de laatste stand van de techniek.
 • Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever vóór en tijdens de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden te wijzen op onjuistheden in werkwijzen en constructies, waarneembare gebreken aan de ondergrond of omliggende constructies en detaillering, de ter beschikking gestelde materialen en overige zaken of mogelijke factoren die schade aan zijn werk (kunnen) veroorzaken. Dit gebeurt bij voorkeur schriftelijk.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden op te schorten of te weigeren zolang schadefactoren niet zijn opgeheven. Voortgang is dan uitsluitend mogelijk op basis van een door Opdrachtgever getekende akkoordverklaring met uitsluiting van alle rechten en garanties door de Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Werkzaamheden zoals het aansluiten van kranen, dispenser, Quookers, kookplaten, ovens, koelkasten etc., worden niet door Opdrachtnemer verricht, evenals het overige loodgieters- en installatiewerk. Kitwerk wordt alleen aangebracht bij afkitten van de spoelbak en tegen elkaar liggende bladen, dus niet tegen overige muren, kozijnen etc.
 • De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven werkzaamheden, evenals de kosten van het in het werk slijpen of het passend maken zijn alleen dan in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen. Indien verpakking plaatsheeft in kisten, kratten, op pallets of dergelijke, wordt deze verpakking geacht in de levering te zijn begrepen en worden door Opdrachtnemer niet teruggenomen, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd de verpakkingskosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Ruimten waarin materialen moeten worden aangebracht dienen schoon, vrij van verontreiniging en geheel ontruimd, wind- en waterdicht en vorstvrij ter beschikking te worden gesteld. De ruimten dienen bovendien goed verlicht en goed bereikbaar te zijn.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan muren, keukenapparatuur, keukenkast e.d. Opdrachtnemer dient deze dan ook zelf af te plakken.
 • Bij levering “gesteld in werk” is, tenzij anders wordt overeengekomen, Opdrachtgever verplicht aan Opdrachtnemer daar waar nodig het gebruik te verschaffen en te doen verschaffen van steiger- en hijsmaterialen, cementmolen(s), kuipen en metselmaterialen, water, energie en specie, zo nodig met daarbij behorend bedienend personeel, zonder dat Opdrachtnemer daarvoor aan Opdrachtgever of derden enige vergoeding schuldig zal zijn.
 • Voor rekening en risico van Opdrachtgever komen altijd de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde natuursteenwerken tegen alle weersinvloeden die schade zouden kunnen veroorzaken, zoals vorst, regen, zon, enz.
 • Bij de montage zullen geen werkzaamheden worden uitgevoerd, als de afgesproken materialen zoals Keukenkasten/hangbeugels niet aanwezig zijn. Ook dient de Opdrachtgever zelf tijdens de montage aanwezig te zijn.
 • Tenzij anders overeengekomen worden door Opdrachtnemer geen demontage werkzaamheden verricht.
 • Tenzij anders overeengekomen wordt door Opdrachtnemer geen afval afgevoerd.
 • Wanneer Opdrachtgever een bouwonderneming is, is deze verplicht het uitgevoerde werk, alsmede de aanwezige gereedschappen, machines en materialen van Opdrachtnemer te verzekeren tegen alle mogelijke materiële schade en/of alle mogelijke schade die daaruit mogen voortvloeien, zoals, en deze opsomming is niet limitatief, vertragingsschade (CAR).

Artikel 9 – Aflevering en levertijd

 • Partijen zullen overeenkomen onder welke condities de levering zal plaatsvinden, bijvoorbeeld “af werkplaats”, “vrij op vervoermiddel”, “franco werk” of “gesteld in het werk”.
 • Bij levering “af werkplaats” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden vóór het laden op het vervoersmiddel.
 • Bij levering “vrij op vervoermiddel” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de goederen op het vervoermiddel zijn geladen.
 • Bij levering “franco werk” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden bij in ontvangst name vóór het lossen op de overeengekomen bestemming indien deze met het gebruikte transportmiddel in redelijkheid bereikbaar is. Wanneer de bestemming niet in
  redelijkheid bereikbaar is, mag Opdrachtnemer zelf een plaats voor de levering aanwijzen, onder gelijktijdige schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.
 • Bij levering “gesteld in werk” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de werkzaamheden zijn voltooid; Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarvan schriftelijke mededeling doen.
 • Worden de zaken door Opdrachtnemer per post verzonden dan worden de zaken aan Opdrachtgever geacht te zijn afgeleverd op het moment van ontvangst der zaken door de postinstelling.
 • In voorkomende gevallen kunnen de zaken ook door Opdrachtnemer worden geleverd door Opdrachtgever schriftelijk in kennis te stellen dat de zaken te zijner beschikking staan op een aan te wijzen plaats.
 • StoneCenter levert niet in de Waddeneilanden.
 • Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen af-fabriek of af-magazijn en worden de zaken geacht te zijn afgeleverd indien ze aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld vóór belading van het transportmiddel.
 • Tenzij “af werkplaats” wordt geleverd, bepaalt Opdrachtnemer de wijze van transport en de verpakking, behalve wanneer Opdrachtgever specifieke wensen hieromtrent aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt. Eventuele kosten die met die wensen gepaard gaan zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Opgaven omtrent aflevertermijnen en -tijden gelden slechts bij benadering, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk als verbindend door Opdrachtnemer is aanvaard. Leveringen franco zullen door Opdrachtnemer in één partij van maximaal 24 ton worden geleverd. Opdrachtnemer heeft het recht om de zaken in deelpartijen af te leveren.
 • Indien franco levering wordt overeengekomen worden de zaken geacht aan Opdrachtgever te zijn geleverd op het moment dat het transportmiddel te bestemder plaatse arriveert en de zaken ter lossing worden aangeboden, tenzij levering franco gelost wordt overeengekomen in welk geval de zaken geacht te zijn geleverd op het moment dat de zaken uit het transportmiddel door middel van een kraan hiernaast zijn gelost. Bij franco levering wordt de wijze en het middel van transport door ons bepaald en dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de aangewezen afleveringsplaats goed bereikbaar en berijdbaar is, bij gebreke waarvan de zaken ter aflevering worden aangeboden c.q. gelost op de door ons vast te stellen plaats.
 • De risico’s gaan bij de levering over van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, behalve in het geval zoals aangegeven in artikel 5 en artikel 6.
 • Zaken waarover geklaagd wordt dienen op de laadplaats c.q. losplaats ongerept en onverwerkt te blijven totdat Opdrachtnemer in de gelegenheid gesteld zijn de klachten feitelijk te onderzoeken.
 • Bij aflevering op kleur moet de keuring door Opdrachtgever geschieden ter plaatse van de aflevering.
 • Opdrachtnemer is bevoegd de zaken onder zich te houden en de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer bij levering op de bestemming noch Opdrachtgever, noch een door hem aangewezen vertegenwoordiger, aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen. Opdrachtgever is verplicht tot vergoeding van extra kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt in verband met opslag en overige handelingen.
 • Opdrachtgever is bevoegd om de zaken door middel van deelleveranties te leveren, die afzonderlijk naar rato kunnen worden gefactureerd.
 • Na schriftelijke ingebrekestelling, met inachtneming van een termijn van 30 dagen, is Opdrachtnemer bevoegd de zaken voor en namens Opdrachtgever op diens kosten te verkopen onder de verplichting de opbrengst aan Opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van alle vorderingen op Opdrachtgever, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 • Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit van Opdrachtnemer zijn.
 • Wanneer Opdrachtnemer zelf in het werk maten moet vaststellen of gegevens in het werk moet controleren, gaat de levertijd in op het moment waarop redelijkerwijs mag worden verwacht dat de opmeting of controle is geschied. De vastgestelde maten of controlemetingen in het werk worden schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bevestigd.
 • De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. Opdrachtnemer is bij overschrijding van de levertijd, behalve in het geval van overmacht, verplicht de schade van Opdrachtgever te vergoeden wanneer Opdrachtnemer voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt.
 • Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Opdrachtgever alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend aan Opdrachtnemer heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan de leveringsverplichting te kunnen voldoen.
 • Voor zover er op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid rust met betrekking tot het transport, is deze niet beperkt tot de vergoeding welke transportassuradeuren in de regel verstrekken.

Artikel 10 – Contractduur, leveringstermijnen en wijziging overeenkomst

 • De aanvang en de duur van de werkzaamheden zullen door Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg worden vastgesteld.
 • Opdrachtgever aanvaart dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 • Meer- of minderwerk is verrekenbaar en dient in principe voor de uitvoering schriftelijk te zijn overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtnemer. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien Opdrachtnemer hiervan (waarschijnlijk) schade ondervindt of een kwalitatief goede en tijdige uitvoering niet kan garanderen.
 • In geval van minderwerk heeft Opdrachtnemer recht op een provisie van 10% van het bedrag van het minderwerk en geschiedt verrekening van het restant ineens bij de eindafrekening van het werk.
 • Ingebruikname zonder oplevering of goedkeuring door Opdrachtnemer impliceert oplevering.

Artikel 11 – Meer- en minderwerk

 • Van meerwerk is onder meer sprake wanneer: a. Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten wenst die een verzwaring of uitbreiding van de activiteiten tot gevolg hebben; b. Opdrachtnemer aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten wenst omdat dit naar redelijk oordeel noodzakelijk is: – voor een goede en vakkundige uitvoering van die activiteiten; – op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften.
 • Indien Opdrachtnemer van mening is, dat van meer- of minderwerk sprake is, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, en licht Opdrachtnemer Opdrachtgever in over de gevolgen voor de prijs waartegen en de termijn waarbinnen Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Opdrachtgever stemt in met meer/minderwerk en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen 2 dagen bij Opdrachtnemer bezwaar heeft gemaakt.
 • Een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk die mondeling tot stand is gekomen, zal binnen 2 dagen door Opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 12 – Klachten

 • Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken, dienen binnen 2 x 24 uur na ontvangst door of vanwege Opdrachtgever schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend, zulks op straffe van verval van het klachtrecht. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken die eerst later, maar uiterlijk binnen 3 maanden, gerekend vanaf de dag van aflevering, aan het licht treden, moeten binnen 2 x 24 uur nadat de afwijking en/of het gebrek aan Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk bij Opdrachtnemer worden ingediend, op straffe van verval van het klachtrecht.
 • Het klachtrecht van Opdrachtgever vervalt indien en zodra de afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
 • Het risico van beschadiging of verlies van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd, waarmee zij in de macht van Opdrachtgever, dan wel van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
 • Indien een klacht gegrond is heeft Opdrachtnemer het recht naar zijn keuze de betreffende zaken te herstellen of te vervangen, dan wel het voor deze zaken verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen, zulks eerst nadat Opdrachtgever de zaken op het eerste verzoek van Opdrachtnemer onverwijld aan Opdrachtnemer heeft teruggegeven.
 • Opdrachtgever zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of verrekening van enig door Opdrachtgever verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.
 • Stonecenter neemt geen enkele klacht aan die via de geschillencommissie loopt.

Artikel 13 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden onder onverwijld schriftelijke bekendmaking met argumenten omkleed bij Opdrachtgever, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
 • Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan, indien Opdrachtgever niet inhoudelijk reageert op de hem verstrekte argumenten.
 • Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 – Overmacht

 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid zoals overmacht die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 • Wanneer de overmacht van tijdelijke aard is, is Opdrachtnemer bevoegd zijn prestatie op te schorten tot de overmachtssituatie is opgeheven. Opdrachtgever is niet gerechtigd op deze grond de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bijzondere aard of betekenis van de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Wanneer dat het geval is dient Opdrachtgever eerst Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en deze een redelijke termijn toe te staan de overeenkomst alsnog na te komen.

Artikel 15 – Retentierecht

 • Zolang Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht van terughouding op alle zaken die hij van Opdrachtgever onder zich heeft.
 • Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij Opdrachtgever.

Artikel 16 – Betaling en incassokosten

 • Het tijdstip van factureren geschiedt volgens vooraf gemaakte afspraak. De betaaltermijn van een factuur bedraagt 30 dagen na factuurdatum of termijnnota, in de valuta zoals vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen.
 • Af te halen materialen dienen altijd contant of per PIN te worden voldaan.
 • Bij aankoop van maatwerk en/of producten boven de € 100,00 is een aanbetaling van 20% over het totale bedrag vereist.
 • Bij montage (over levering) uitgevoerd door Opdrachtnemer, dient 2 dagen voor de montage datum het nog openstaande restant bedrag te zijn voldaan.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dan ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 • Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen verband houdend met de facturering niet tijdig nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd de betaling achter te houden totdat Opdrachtnemer zijn verplichtingen nagekomen is.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Met inachtname en onverkorte toepassing van al hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel alsmede al hetgeen verder in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, kunnen bij Opdrachtnemer gekochte natuurstenen / marmeren vloeren, welke niet binnen een periode van maximaal 60 dagen na het sluiten van de overeenkomst met Opdrachtgever, aan Opdrachtgever feitelijk kunnen worden (af)geleverd, door Opdrachtnemer kosteloos worden opgeslagen met een maximum van 18 maanden. Alsdan ontvangt Opdrachtgever bij aanvang opslag een factuur voor minimaal 90% van het totale factuurbedrag, welke factuurbedrag uiterlijk binnen 30 dagen na datum factuur door Opdrachtnemer moet zijn ontvangen.
 • Wanneer Opdrachtgever het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door Opdrachtgever zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting c.q. schuldvergelijking is uitgesloten.
 • Zonder nadere ingebrekestelling heeft Opdrachtnemer het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer Opdrachtgever:
 • In staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
 • komt te overlijden;
 • zijn onderneming beëindigt of deze geheel of gedeeltelijk overdraagt of inbrengt in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn onderneming; een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.
  • In geval van niet (tijdige) betaling heeft Opdrachtnemer het recht om nog te leveren prestaties op te schorten totdat Opdrachtgever zijn verplichtingen geheel is nagekomen, of om de al door hem geleverde zaken door middel van een schriftelijke verklaring terug te vorderen, waardoor de koop ontbonden zal zijn.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Bij niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd onmiddellijke teruggave van deze zaken te vorderen en deze zaken terug te nemen.
 • Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken zo mogelijk terug te nemen.
 • Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • Mocht Opdrachtnemer een of meer vorderingen op Opdrachtgever bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken, of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden of voortvloeien uit eerder geleverde zaken welke niet meer aanwezig zijn, alsmede terzake van een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, dan zal een betaling, die van Opdrachtgever wordt ontvangen, allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

Artikel 18 – Annulering van orders

 • Overeenkomsten strekkende tot levering van op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer dan wel elders terzake voor/door Opdrachtnemer bestelde, vervaardigde, en/of bewerkte producten/artikelen, kunnen niet worden geannuleerd.
 • Indien Opdrachtgever een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst wenst te annuleren, en het daarbij uitsluitend gaat om producten/artikelen die deel uitmaken van het in voorraad zijnde standaardassortiment, welke assortiment niet door Opdrachtnemer zelf en/of op bestelling door derden is vervaardigd en/of is bewerkt, is indien en voor zover Opdrachtnemer schriftelijk en uitdrukkelijk met annulering zou instemmen, door Opdrachtgever direct aan Opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd, zijnde die kosten 45% van het totaal met de gesloten overeenkomst gemoeide factuurbedrag, exclusief de omzetbelasting en te vermeerderen met de inmeet- en administratiekosten.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Voor aanvaarde opdrachten heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting.
 • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de uitkering van de eventueel relevante aansprakelijkheidsverzekering of ingeval er geen verzekering van toepassing is, maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor:
 • Schade aan de door Opdrachtgever onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of ter beschikking/bewaring gestelde zaken;
 • Ingeval van door Opdrachtnemer geleverde producten: voor schade als gevolg van gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing;
 • Schade ontstaan ten gevolg van het door Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig voldoen aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten, voor zover die gedekt worden door de eventueel met Opdrachtgever overeengekomen aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer, c.q. door hem ingeschakelde derden lijden ten gevolge van vermissing dan wel beschadiging van op de werkplek geleverde en opgeslagen al dan niet verwerkte materialen.
 • Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
  • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en in verband met door hen geleden schade die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 • Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is bovendien niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:
  – verstrekte adviezen over verwerking, onderhoud en dergelijke;
  – het niet waterdicht zijn van aangebrachte zaken en/of materialen;
  – werking van de ondergrond of gebreken daarin;
  – verontreiniging door of andere gebreken in of aan door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer Opdrachtgever of derden, buiten Opdrachtnemer om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin aanvaardt Opdrachtnemer aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden zonder tussenkomst van Opdrachtnemer in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door Opdrachtgever of diens opdrachtgever dan wel indien het natuurstenen bouwwerk door derden wordt gelicht, afgehaald, verplaatst of bewerkt.
 • Indien het geleverde door handelen van Opdrachtnemer onjuist is geplaatst of is beschadigd, en de herstelwerkzaamheden daardoor voor rekening van Opdrachtnemer komen, vergoedt Opdrachtnemer in verband met de overlast die de herstelwerkzaamheden met zich meebrengen: a. een bedrag van € 90,00 per dag, met een maximum van € 4.535,00 voor kosten van tijdelijk elders onderbrengen van personen die normaal gesproken in de ruimte verblijven waar de herstelwerkzaamheden plaatsvinden; b. een bedrag van € 450 per dag met een maximum van € 22.690,00 wanneer de herstelwerkzaamheden het noodzakelijk maken het bedrijf waar de herstelwerkzaamheden worden verricht geheel of gedeeltelijk te sluiten.
 • Wanneer Opdrachtnemer door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, maar Opdrachtnemer daarvoor op grond van de overeenkomst niet aansprakelijk is, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor die schade. In het geval een CAR-verzekering toepasselijk is, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer onder die CAR-verzekering te doen begrijpen.

Artikel 20 – Garanties en onderhoud

 • De door Opdrachtnemer te leveren producten en diensten dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen en normen. Indien Partijen niet nadrukkelijk overeengekomen zijn waaraan moet worden voldaan, dan gelden de gangbare normen voor goed vakmanschap en de kwaliteitsnormen zoals vastgesteld zoals deze onder andere zijn beschreven in de uitgaven van het KennisCentrum Steen en het HBA (branchecode).
 • Partijen kunnen Garantiebepalingen overeen komen. In deze bepalingen wordt duidelijk vastgelegd wat precies gegarandeerd wordt, voor welke periode de garantiestelling geldt en onder welke randvoorwaarden de garantiebepalingen van kracht zijn.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit een onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Tevens vervalt de garantie als Opdrachtgever aan het geleverde en/of geplaatste wijzigingen heeft aangebracht.
 • Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van extreme omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 21 – Nakoming garantieverplichtingen

 • Opdrachtnemer verplicht zich om op eerste aanwijs een onderbouwd verzoek tot nakoming van een garantieverplichting in behandeling te nemen en binnen 14 dagen daarop Opdrachtgever te berichten over het accepteren, becommentariëren en/of afwijzen van het verzoek.
 • Indien nader onderzoek noodzakelijk is om het verzoek te beoordelen dienen Partijen daarover binnen 14 dagen afspraken te maken.
 • Ingeval het verzoek terecht is, verplicht Opdrachtnemer zich om de garantieverplichting binnen redelijke termijn en in overleg met Opdrachtgever na te komen.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendommen die tijdens de uitoefening van de werkzaamheden ontstaan, berusten bij Opdrachtnemer.
 • Alle door Opdrachtnemer verstrekte materialen en documenten (zoals monsters, offertes, rapporten, adviezen, tekeningen, overeenkomsten, gebruiksaanwijzingen, software, enz.), blijven diens eigendom en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht/aan derden worden overgedragen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd logo’s, merk-/handelsnamen en andere identificatiemiddelen van Opdrachtgever alsmede locatie-opnamen zoals foto- en videomateriaal ten behoeve van promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zjjn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi of licentierecht of enig ander recht, in verband met door Opdrachtnemer geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer Opdrachtnemer die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die Opdrachtnemer door of namens Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 23 – Geheimhouding

 • Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een der Partijen is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Moet Opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan -door de wet of de bevoegde rechter aangewezen- derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 24 – Geschillen en toepasselijk recht

 • Ingeval van geschillen, voortkomend uit een overeenkomst tussen partijen of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen eerst een beroep op de bevoegde rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten, terwijl de werking van mogelijke toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende en lichamelijke zaken door partijen kan worden uitgesloten.

Artikel 25 – Wijzigingen

 • De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Opdrachtgever staat ingeschreven. De laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.